User avatar

Ngô Hữu Thành Vinh

@vinh Joined on Sept. 21, 2016

83 translations 5 suggestions

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
BeamNG.drive 36% 75,588 446,187 1,749 13,336 152

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar vinh

Translation changed

BeamNG.drive / gameVietnamese

You got hit!
Bạn đã bị đâm!
3 years ago
User avatar vinh

Translation changed

BeamNG.drive / gameVietnamese

You can simulate moon gravity in the "Environment" menu.
Bạn có thể mô phỏng trọng lực mặt trăng trong menu "Môi Trường".
3 years ago
User avatar vinh

Translation changed

BeamNG.drive / gameVietnamese

Specifies maximum resolution for the User interface. Useful for 4k screens.
Xác lập độ phân giải của Giao Diện Người Dùng. Hữu ích với màn hình độ phân giải 4K.
3 years ago
User avatar vinh

New translation

BeamNG.drive / gameVietnamese

Stop the Pessima!
Chặn chiếc Pessima lại!
3 years ago
User avatar vinh

New translation

BeamNG.drive / gameVietnamese

This will teach you how to use a racing line for more efficient driving.
Bài huấn luyện này sẽ giúp bạn học cách dùng đường chạy hoàn hảo dể lái nhanh hơn
3 years ago
User avatar vinh

New translation

BeamNG.drive / gameVietnamese

The suspect got away
Nghi phạm đã trốn thoát
3 years ago
User avatar vinh

New translation

BeamNG.drive / gameVietnamese

Next
Tiếp theo
3 years ago
User avatar vinh

New translation

BeamNG.drive / gameVietnamese

Compass
La bàn
3 years ago
User avatar vinh

New translation

BeamNG.drive / gameVietnamese

You lost the race
Bạn đã thua...
3 years ago
User avatar vinh

New translation

BeamNG.drive / gameVietnamese

Quit Game
Thoát
3 years ago
Browse all changes for user